WT Camp Final

Why this Week of Action? Why Now?

Prisons destroy lives. The British Government intend to build 9 new mega prisons by 2020, while more & more women and trans* folk are caged and brutalised in our prison system. The enormous weight of supporting loved ones in prisons is carried by us who emotionally, financially and practically labour to support people in prison while caring for those left behind. The prison industrial complex has been built on white supremacy. It is a racist institution with people of colour vastly over represented with growing racist border controls, raids & more. The prison system is part of the continuous state assault & long history of patriarchy & gender-conformity that we contend with every day. This week is an attempt to reclaim our lives.

Who is welcome at the gathering?

This week of action is for folks who identify as women, non-binary, transgender, transsexual, gender queer and gender variant. It is an intentional space to share campaign information, organising approaches and direct action skills in a supportive and empowering environment for those commonly excluded or dominated by cis-men.

If you are new to these terms, please find more info here.

What will be taking place?

There will be:

 • Multiple days of action
 • A two day gathering over the weekend to explore all of the issues in more depth
 • Workshops, discussions, film showings & more

The focus of the gathering is to collectively explore how we respond to harm, from interpersonal violence, such as sexual assault, to state & structural violence such as poverty, detention centres & prisons.

This is a space for critical questions about how we move beyond the state and build alternatives.

How can I get involved?

Please get in touch to help make this happen. Support is needed with:
 • Practical logistics e.g. securing accommodation, food, childcare
 • Fundraising
 • Publicity e.g. social media, writing articles, networking at events
 • Preparing content, such as contacting people to facilitate workshops
 • Planning actions
Please email info@prisonabolition.org to join the working group that is organising the gathering.
Please start organising autonomously in your local area to support this event e.g. planning local actions, info nights before hand and fundraisers.

Who is organising this gathering & week of action?

A small informal collective has emerged out of the recent Week of Action Against the Prison Industrial Complex in November 2015. We are a group of cis-women & gender queer folk who hate prisons with all our hearts. Some of us have been inside, others have spent far too many days in prison visits waiting rooms. We are survivors of rape, sexual assault, abuse and harassment. We do not want to be dominated by cis-men, patriarchy or capitalism any more. Each of us share a passion to build alternatives to prison, to actually find ways of supporting survivors and responding to harm in our communities. We have been greatly inspired by comrades a that have organised Trans and/or Women’s Action Camps in Cascadia. We are all volunteers, will most likely make a lot of mistakes but are doing our best to inspire resistance to the Prison Industrial Complex that plagues our lives.

How to register

We have created a registration form so that we can help organise childcare, accomodation, transport & food for folks that are attending. You don’t have to register to attend however it makes everything logistically easier if you do!

All information will be treated confidentially.

Find the form here: http://goo.gl/forms/65dkOyrkHh

———————–

WT Week Welsh without bleeds

Pam yr Wythnos yma o Weithredu? Pam Rŵan?

Mae carchardai yn dinistrio bywydau. Bwriad Llywodraeth Prydain yw adeiladu 9 mega garchar newydd www.cape-campaign.org/community-action-on-prison-expansions-response-to-the-9-new-prisons-announced-yesterday erbyn 2020, tra bod mwy o fenywod a phobl thrans yn cael eu caethiwo a’u trin yn giaidd yn ein system garchar. Mae’r pwysau enfawr o gefnogi’r sawl ydym yn eu caru yn y carchar yn disgyn arnom ni sydd yn llafurio’n emosiynol, ariannol ac yn ymarferol i gefnogi pobl sydd wedi eu carcharu tra yn ogystal â hyn rydym yn gofalu am y gweddill sydd wedi eu gadael ar y tu allan. Mae’r cyd-berthynnas diwydiannol carchar yn dwyn ein bywydau gennym. Mae hefyd yn sefydliad hiliol ble mae pobl nad ŷnt yn wyn eu croen yn sicr wedi eu gorgynrychioli. Mae’n rhan o ymosodiad parhaol a hanes hir o batriarchaeth a chydymffurfiaeth-rhywedd yr ydym yn ei frwydro pob dydd. Mae’r wythnos hon yn ymgais at adennill ein bywydau.

Pwy a fyddwn yn ei groesawu yn y digwyddiad hwn?

Mae’r wythnos hon ar gyfer pobl sydd yn uniaethu fel menywod, trawsryweddol, trawsrywiol, cwiar ryweddol, pobl anneuaidd a phobl â rhywedd amrywiol. Mae’n ofod bwriadol er mwyn rhannu gwybodaeth ymgyrchu, dulliau trefnu, sgiliau gweithredu uniongyrchol mewn awyrgylch cefnogol i’r sawl sydd yn aml yn cael eu domineiddio a’i nadu gan ddynion-sis.

Os ydych chi yn anghyfarwydd a’r termau yma, dyma ragor o wybodaeth: twac.wordpress.com/terminology.

Be fydd yn digwydd?

Bydd:

 • Sawl Diwrnod o Weithredu
 • Aduniad o dri diwrnod i ymchwilio i’r pynciau yma yn fwy trwyadl
 • Gweithdai, dangosiadau Ffilm & mwy

Bydd sawl diwrnod o weithredu, yn ogystal ag aduniad a fydd yn para tri diwrnod dros y penwythnos i ymchwilio i’r holl faterion yma yn drwyadl. Bydd gweithdai, trafodaethau, dangosiadau ffilm a rhagor yn plymio i ddyfroedd o feddwl o’r dull ydym yn ymateb i niwed, o drais rhyngbersonol, fel ymosod rhywiol, i drais strwythurol a thrais y wladwriaeth fel tlodi, canolfannau dal a charchar. Dyma ofod i ofyn cwestiynau beirniadol am sut symudwn du hwnt i’r wladwriaeth a ffurfio dulliau amgen.

Sut alla i ymwneud a hyn?

Cysylltwch â ni er mwyn helpu gwneud i hwn ddigwydd. Mae angen cefnogaeth arnom gyda:

 • Logisteg ymarferol e.e. sicrhau llety, bwyd, gofal plant
 • Codi arian
 • Hyrwyddo e.e. cyfryngau cymdeithasol, ysgrifennu erthyglau, rhwydweithio mewn digwyddiadau
 • Paratoi cynnwys, e.e. cysylltu â phobl i hwyluso trafodaethau
 • Cynllunio gweithredoedd

Os gwelwch yn dda e-bostiwch info@prisonabolition.org i ymuno a’r criw sydd yn trefnu’r digwyddiad.

Pwy sy’n trefnu’r digwyddiad yma a’r wythnos o weithredu?

Mae cydweithfa fach anffurfiol wedi dod o wythnos o Weithredu yn erbyn y Cyd-berthynnas Diwydiannol Carchar ym mis Tachwedd 2015 (www.cape-campaign.org/this-is-only-the-beginning-overview-of-the-week-of-action-against-the-prison-industrial-complex-november-2015). Rydym yn grŵp o fenywod cis a phobl (gender queer) sydd yn casáu carchar gyda’n holl eneidiau. Mae rhai ohonom wedi bod yn y carchar, eraill wedi treulio llawer gormod o ddyddiau mewn ystafelloedd aros ymweld â charchardai. Rydym wedi goroesi cael ein treisio, trais rhywiol, camdriniaeth. Nid ydym ni eisiau cael ein dominyddu can sis-ddynion, patriarchaeth na chyfalafiaeth unrhyw ragor. Mae pob un ohonom yn rhannu angerdd i adeiladu dulliau amgen o ymdrin â niwed na’r system garchar, sydd yn cefnogi goroeswyr trais ac ymateb i niwed yn ein cymunedau. Rydym wedi ein hysbrydoli’n fawr gan cymrodion sydd wedi trefnu gwersyll gweithredu Menywod a Trans Cascadia twac.wordpress.com/about. Rydym i gyd yn wirfoddolwyr a pur debyg fyddwn yn gwneud llawer o gamgymeriadau ond rydym yn gwneud ein gorau i ysbrydoli gwrthwynebiad i’r Cyd-Berthynnas Diwydiant Carchar sydd yn gwenwyno ein bywydau.